Thursday, October 28, 2010

குலம்!

குலம்!

எனது சில எண்ணங்களைக் குறள்களாக, ஐயன் திருவள்ளுவரின் திருக்குறளின் நீட்சியாக ”குறள் ++” என்னும் அடைப்பின் கீழ் கொண்டுவர நினைக்கிறேன். இஃது கைப்பேசி2 என்பதும் போலும் இன்னொரு முயற்சி.

உங்களின் கருத்துக்கள் எனது எண்ணங்களைச் செழுமைப் படுத்தலாம். பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி.

குறள் :
1. பிறப்பொக்கும் இயற்கை பெறுங்குடிப் பேணுவதேன்
திறப்பொக்குஞ் செயற்கை முரண்?
2. உயர்தாட்சி வெறுக்கை ஒழுகும் மாக்களே
துயர்கூட்டி ஒறுக்கத்தக் கவர்.
3. குலப்பேதம் ஒழிந்தழியக் குடிகட்கு மூலத்தே
விலக்கலும் மறக்கலுமே வழி.
4. சாதியெனுங் குடியிழுக்குச் சாகுமோ சாதிக்கு
ஒதுக்கலெனும் பிடியுள்ள வரை?
5. சாதியும் வருணமுஞ் சதிசெய்த சாத்திரர்
நீதியும் நேர்மையுமற் றவர்.
6. வலிந்து அழிக்கின் வருணமுஞ் சாதியுமீங்கு
நலிந்தே ஒழிந்து கெடும்.
7. ஒதுக்குந் தொகுப்பும் ஒழிக்காது சாதிமற்றுப்
புதுக்குந் தழைக்கும் பொலிந்து.
8. ஒழித்தலால் அன்றிச்சாதி ஒதுக்கலால் பிரித்தின்னும்
பழித்தலால் தோன்றாது பயன்.
9. தக்காரைச் சேரின் தலைமைநலந் தருஞ்சலுகை
மிக்காரைச் சாரின் மிடி.
10. குலமெனும் குழுமம் குடிகட்கு வேண்டின்
நலமெனும் குணமல்ல பிற.

விளக்கவுரை:

1. பிறப்பொக்கும் இயற்கை பெறுங்குடிப் பேணுவதேன்
    திறப்பொக்குஞ் செயற்கை முரண்?


    பிறப்பு ஒக்கும் இயற்கை பெறும் குடி, பேணுவது ஏன்
    திறப்பு ஒக்கும் செயற்கை முரண்?


பொருளுரை: பிறப்பிலிருந்து இயற்கையடையும் வரையிலும்; அல்லது பிறப்பினால் வாழ்க்கை முழுவதும் ஒத்த தன்மைகளை இயற்கையாகப் பெறுகின்ற குடிமக்கள், பிளவினைத் தோற்றும், தேவையற்ற குலம் போலும் பிரிவினையை ஒருவருக்கு ஒருவர் தங்களுக்கு இயல்பாய் இல்லாத செயற்கை முரண்பாடுகளால் பேணி வாழுவதும் ஏனோ? (திறப்பு = பிளவு)

When human beings are getting naturally equality by births until death, why should they adopt discriminations among people to divide them which are completely unnatural and disgraceful?


2. உயர்தாட்சி வெறுக்கை ஒழுகும் மாக்களே
    துயர்கூட்டி ஒறுக்கத்தக் கவர்.


    உயர் தாட்சி வெறுக்கை ஒழுகும் மாக்களே
    துயர் கூட்டி ஒறுக்கத் தக்கவர்.


பொருளுரை: உயர்வு தாட்சி என்று மனிதர்களிடம் பாகுபாட்டையும் மற்றும் பிறர் மீது வெறுப்பை உமிழும் பகுத்தறிவற்ற மாக்களாகிய மூட மனிதர்களே. அதிகத் துன்பம் பெறும் வகையில் தண்டிக்கப் பட வேண்டியவர்கள் என்பதாம்.

Any kind of discrimination among the people such as superior or inferior and hatred’s are severely punishable at the highest infliction possible.


3. குலப்பேதம் ஒழிந்தழியக் குடிகட்கு மூலத்தே
    விலக்கலும் மறக்கலுமே வழி.


    குலப் பேதம் ஒழிந்து அழியக் குடிகட்கு மூலத்தே
   
விலக்கலும் மறக்கலுமே வழி.

பொருளுரை: குலப்பேதம் மறைந்து அழியக் குடிமக்கட்கு ஒரே வழி, அதனை அதன் அடிப்படை மூலத்திலேயே விலக்கி வைத்தலும் மேலும் முழுவதுமாக மறந்து விட்டு விடுதலும் தான்.

ஒன்றை உண்மையாகவே விட்டு விட வேண்டுமானால் அதை மறக்க வேண்டும். மறக்க வேண்டுவதை எந்த வழியிலும் மனத்தால் நினைவு செய்யக் கூடாது என்பது அடிப்படைப் பாடம். அவ்வாறு நினைவைத் தரும் வகையிலுள்ள தேவையற்றவற்றைக் கண்ணிலும் எண்ணத்திலும் படாதவாறு அழித்து ஒழித்து விடுவதே நல்லது.

Only way to abolish or remove casteism in its entirety is to de-root at its very base initiation point by ignoring and also by forgetting it from there once for all.

Forgetting is the best way to ignore one thing for ever. For that one should never remember the things which need to be forgotten. This is the basic principle. Therefore it is absolutely better to remove the ones whichever reminds us of unwanted things from our visibility and memory.4
. சாதியெனுங் குடியிழுக்குச் சாகுமோ சாதிக்கு
    ஒதுக்கலெனும் பிடியுள்ள வரை?


    சாதி எனும் குடியிழுக்குச் சாகுமோ, சாதிக்கு
    ஒதுக்கல் எனும் பிடி உள்ள வரை?

பொருளுரை: சமூதாயத்தின் சீர்கேடான, குடிமக்களின் இழுக்கான சாதிப் பிரிவு என்பது, சாதிக்கான ஒதுக்கல் எனும் சலுகைத் திட்டம் என்கின்ற பிடிப்பு மிக்க தொடர்ச்சி இருக்கும் வரையிலும் எவ்வாறு சாகும்?

அதாவது சாதியை ஒழித்து விடுவோம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அதைப் பேணும் வகையில் சலுகை என்னும் நீர் ஊற்றிக் கொண்டிருந்தால் அஃது எவ்வாறு அழியும்?

As long as grooming the casteism through reservation persists, there is no way to eradicate it at all. How can casteism die when it is well nurtured through undying reservations?


5. சாதியும் வருணமுஞ் சதிசெய்த சாத்திரர்
    நீதியும் நேர்மையுமற் றவர்.


    சாதியும் வருணமும் சதிசெய்த சாத்திரர்
    நீதியும் நேர்மையும் அற்றவர்.


பொருளுரை: சாதி என்றும், அதற்குத் தலையாய் வருணம் என்றும் நாட்டின் சமுதாய மக்களுள் பிரிவினைச் சதி செய்த சாத்திரக்காரர்கள் நீதியும் நேர்மையும் இல்லாதவர்கள்.

தங்களது சுய இலாபங்களுக்காகவும், சுய விருப்பு வெறுப்புக்களுக்காகவும் அத்தகையப் பிரிவினை செய்து சமுதாயத்தைப் பாழ்படுத்தித் தாங்கள் சுக போகங்களை அனுபவித்த அநீதி மான்கள் மற்றும் குற்றவாளிகள் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை. ஆதலின் அத்தகைய இழுக்கான பாகுபாட்டைச் சொல்லும் சாத்திரங்களை அன்றில் அச் சாத்திரங்களின் அபத்தப் பக்கங்களைத் தீக்கிரையிட்டு அழித்தலே நல்லது.

இதை இங்குச் சொல்ல வேண்டிய அவசியம்; இது வரையில் கீழ் சாதியினருக்குக் கொடுக்கப்பட்டு வந்த சலுகைகளும், அவர்களின் மேம்பாட்டிற்கு இருந்துவரும் ஒதுக்கலும் தவறானவை அல்ல மாறாக நடந்த கெடுதல்களுக்குச் சீர் செய்ய எடுக்கப்பட்ட நல்ல நடவடிக்கைகளே அவை என்பதிலும் ஐயம் இல்லை என்பதை வலியுறுத்தவே. தவறு இழைத்தோருக்குத் தண்டனையாக சலுகைகள் வழங்கப்படவில்லை என்று கொள்ளலாம். ஆயினும் இப்பிரச்சினைக்கு இஃது ஒரு தற்காலிக ஆறுதல் மருந்தே அன்றி அதை முழுமையாகக் குணப்படுத்தும் தீர்வல்ல. இந்தச் சாதி எனும் குல வழக்கத்தை, சமூக அசிங்கத்தை முழுமையாக மண்ணிலிருந்து ஒழிப்பதே அதற்கு நிரந்தரமான தீர்வாகும்.

Those are the unjust who wrote the scriptures and created the casteism and the higher classifications called 'Varuna' categorization among the people.

There is no doubt that they are the primary criminals who made the division among the people only for their own benefits and personal desires to discriminate the others and to gain the superiority for themselves in their life and life style. Therefore it is necessary to burn and destroy those scriptures or the pages of those scriptures which call for the discrimination among the people in the first place.

It became necessary to point the above to justify the act of reservations and uplifts for the marginalized and discriminated low caste and the untouchables. Also it justifies that it was the right or appropriate way or action taken to punish those responsible in the form of not providing the same reservation and so denying the benefits to them. However those measures are only temporarily made for the affected ones as temporary relief and not as the permanent cure or solution for chronic problem of casteism. Only solution for the nasty and disgraceful casteism in the society is to abolish and destroy it completey from this earth which only could be the permanent and final one and will last forever.6. வலிந்து அழிக்கின் வருணமுஞ் சாதியுமீங்கு
    நலிந்தே ஒழிந்து கெடும்.


    வலிந்து அழிக்கின் வருணமும் சாதியும் ஈங்கு
    நலிந்தே ஒழிந்து கெடும்.


பொருளுரை: சாதியின் பிறப்பிலிருந்து அஃது தோன்றும் அனைத்து இடங்களிலும் அதை முயன்று அழித்து விடின், அதாவது அதைப் பயன்படுத்தாது செய்து விடின், வருணம் என்னும் பிரிவுகளும், சாதி என்னும் குலப் பிரிவும், இங்கே தானாகவே நலிந்தும் அழிந்தும் கெட்டுவிடும் என்பதாம்.

அதாவது சாதியைப் பிறப்புச் சான்றிதழில், பள்ளியில், மணத்தில், மரணத்தில், வேலையில், ஓட்டுப் பதிவுச் சீட்டில், கணக்கெடுப்பில் பதிப்பது என்பவை கண்டிப்பாக அகற்றப் படவேண்டும். எந்த வகையிலும் மனிதரின் மேல் குத்தப்படும் வருணம், மற்றும் சாதி முத்திரைகள் அழிக்கப் படவேண்டும் மேலும் மறக்கப் பட வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் மட்டுமே அவை மீண்டும் ஒருபோதும் தலை எடுக்காது.

If the casteism is tried and destroyed from its inception through all its stages, i.e. if we ignore it without using it anywhere, the Varuna division and casteism will automatically fade away and get destroyed.

It means specifying the caste in birth certificates, schools, marriage, death, work, in electoral vote list, in the census should all be completely stopped. In no way one must be identified with Varuna or by caste stamps; and such that it must be destroyed and forgotten. Only by then such evil will not show up again.


7. ஒதுக்குந் தொகுப்பும் ஒழிக்காது சாதிமற்றுப்
    புதுக்குந் தழைக்கும் பொலிந்து.


    ஒதுக்கும் தொகுப்பும் ஒழிக்காது சாதி; மற்றுப்
    புதுக்கும் தழைக்கும் பொலிந்து.


பொருளுரை: ஒதுக்கீடும், தொகுத்தலும் சாதியை ஒழிக்காது; மாறாக அதை மேலும் புதுப்பித்துப் பொலுவுடன் செழிக்க வைக்கவே செய்யும்.

ஒதுக்கீடு என்னும் தற்காலிக நலத்திற்காக அதைப் பெறுவோறும், அதைப் பெறுவோரின் நன்மதிப்பிற்காகவும், அதனால் பெறும் வாக்கிற்காகவும் அரசியல் வாதிகள், அவர்களது பிழைப்பிற்காக எடுக்கும் நடவடிக்கையான சாதிவாரி மக்கள் கணக்கெடுப்புத் தொகுத்தல் என்பதாலும் சாதியை மேலும் தழைக்கவே செய்வார்கள். அவர்களது நோக்கம் சாதியை ஒழிப்பதாக ஒருநாளும் இருக்க முடியாது. ஆதலின் இவர்களின் பிடியையும் மீறி சாதி என்னும் தீமையை, தீச்செடியை அழிக்க அதை வேரோடு அழித்தலே நல்லது.

Reservations, census based on casteism and such all will only make castes to flourish and stand afresh well.

The benefactors of the reservations for its temporal benefits and especially the politicians who gain the benefiters confidence and encash their vote in turn will never allow to kill the casteism at any cost. Therefore their aim will certainly not be to eradicate the casteism at all but only to gain the benefits out of it by retaining it. Therefore It is wise and better only to thwart casteism entirely by de-rooting from its initiation by itself so that to get away from such ill practice forever.


8. ஒழித்தலால் அன்றிச்சாதி ஒதுக்கலால் பிரித்தின்னும்
    பழித்தலால் தோன்றாது பயன்.


    ஒழித்தலால் அன்றிச் சாதி ஒதுக்கலால் பிரித்து இன்னும்
    பழித்தலால் தோன்றாது பயன்.


பொருளுரை: அடிப்படையில் சாதியை அதன் எல்லா நிலைகளிலிருந்தும் ஒழிக்காது, அதற்கு ஒதுக்கல் வழங்குவதும் அதன்பால் இன்னும் மக்களைப் பிரித்து வைப்பதும், மேலும் ஒதுக்கல் வழங்காது மற்றோரைப் பழி வாங்குதலாலும் எந்த வித நலனோ பயனோ விளையாது. எந்தக் காலத்திலும் ஒன்றைப் பழிவாங்கி எந்த நல்லதையும் செய்து விட முடியாது.

நிச்சயமாக ஒரு தவறை இன்னொரு தவறால் சரி செய்ய முடியாது.

Without destroying the casteism from its root, from its all forms, by providing reservation and thus continuing the division among the people further will never do any good. By not providing the reservations and evading by avenge to the other afflicted section no good is going to happen ever either. By revengeful acts no any good can happen to anyone anytime.

One thing is for sure is that no mistake can ever be corrected through another mistake.


9. தக்காரைச் சேரின் தலைமைநலந் தருஞ்சலுகை
    மிக்காரைச் சாரின் மிடி.


    தக்காரைச் சேரின் தலைமை நலம்; தரும் சலுகை
    மிக்காரைச் சாரின் மிடி.

பொருளுரை: தகுதிகளை உடைய தக்கவரைச் சேரும் தலைமைகளால் நல்லது விளையும். தரப்படும் சலுகைகள் என்பவை பொருள் மிகுந்தவரைச் சாரின் அதனால் விளையும் அதன் உண்மைப் பயன் துயரமே. (மிடி = துன்பம்). இன்னொரு வகையில்; தகுதியுடைய தக்காரைச் சேரும் சலுகையால தலைமை நலம் தரும், அதுவே பொருள் மிக்காரைச் சாரின் துயரத்தையே தரும் எனவும் பொருள் கொள்ளலாம். (தரும் என்பதைத் நலம் தரும் எனவும்; தரும் சலுகை எனவும் பொதுவாக்கிக் கொள்ளலாம்.)

ஒரு நாடு, சமுதாயம் முன்னேற வேண்டுமானால் தகுதி உடையோர், திறமை உடையோர் அவருக்குரிய சிறந்த பணியினைப் பெற வேண்டும்; அதில் அவர் நன்கு பணி ஆற்றுதல் வேண்டும். ஆனால் ஒதுக்கீடு என்னும் தாற்காலிகச் சலுகையால் தகுதி அற்றவர்கள் பதவிகளைப் பெறுவதும், தகுதி உடையோர் பணி இன்றி இருப்பதாலும் நாட்டிற்கோ, சமுதாயத்திற்கு அன்றில் உலகத்திற்கோ என்ன நன்மை பயக்க முடியும்? அதைப் போன்றே சலுகை என்பது பொருள் வசதிகளால் மிக்கவரைச் சார்வதால், தகுதி உடைய, பொருள் வசதிகளில் நலிவடைந்த ஒருவர் அவருக்குரிய பங்கினைப் பெற இயலாமல் போகின்றார். அத்துடன் அத்தகைய சலுகையும் தேவையற்றோரைச் சார்ந்து விளைவிக்கின்ற பயன் ஒன்றுமே இல்லை மாறாகக் தேவையுற்றோருக்குக் கிட்டாததால் கெடுதல் எனும் துயரம் தான் விளையும்.

அதேபோல் உலகத்தினரோடு போட்டியிட்டு நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்க்கக் கூடிய உயர் கல்வி வாய்ப்புக்கள் தகுதியின் அடிப்படையிலேயே சிறந்த மாணவர்களுக்குக் கொடுக்கப் படவேண்டுமே தவிர சாதி அடிப்படை ஒதுக்கீடுகளாலோ வேறு காரணங்களுக்காகவோ தகுதியற்றவர்களுக்கல்ல. உடல் ஊனமுற்றோருக்கு யாருமே இரங்கலாம், அவருக்குப் பல சலுகைகளையும் அரசும், சமூகமும் வழங்குதல் அவசியமே. ஆயின் அவரையும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் அனுமதிக்க வேண்டும் என்பது பைத்தியக்காரத்தனமான விதண்டா வாதம். அப்படி வழங்கப்படும் சலுகையால் விளைவது நாட்டிற்கோ அன்றில் சமுதாயத்திற்கோ அன்றில் அந்த தனி நபருக்கோ பெருமையா என்பதை மனிதர்கள் யோசிக்க வேண்டும். ஆதலின் சலுகைகள் தேவை; அதுவும் தேவையானவற்றிற்குப் பொருத்தத்தோடு மாத்திரமே. அந்தச் சலுகைகளும் சாதிகளின் அடிப்படையால் அல்ல; அவை பொருளாதார வசதி மற்றும் குடும்ப அடிப்படையில் மட்டுமே இருத்தல் அவசியம். கீழ்சாதியுலுள்ளோர் இன்னும் பொருளாதார வசதிகள் பெறாதவர்களாக இருப்பதால் அவர்கள் சலுகைகளைத் தொடர்ந்து பெறுவார்கள், கூடவே பொருளாதார வசதியுலுள்ள தேவைப்பட்டோரும் பயன் பெறுவார்கள். ஆனால் இவற்றால் கண்டிப்பாக சாதி என்னும் தீய நோயை நாம் அழித்து சமதருமச் சமுதாயத்தோடு கூடிய நலமும், வளமும் நிறைந்த நாட்டை முன்னேற்றப் பாதையில் நிச்சயம் பார்க்க முடியும்.

All good will happen when the qualified and eligible get the appropriate recognition and the job to do the good. On the other hand extending the reservation to the already wealthy is immense waste and will lead only to affliction. Also it can be defined as if the reservations or such benefits are offered to the deserved ones it would bring the best results where as if they reach the already richer will only end in sufferings.

If a country and society should flourish, all its people with real talent filtered through merit should get the appropriate jobs. In that they should of course work sincerely. But through the temporal benefiting reservations, all the not qualified getting the jobs and unfitting posts; and the qualified remain jobless; how can it do any good to the society or the nation or the world at large. Similarly the reservations going to the already rich actually spoil in double fold because it denies the truly required one from his rights and does nothing good to by the untalented or unneeded rich. Therefore it can only bring bad to the society and not any good.

Similarly the competitive courses which competes with rest of the world for the talent should be offered only to the talented and qualified in the merit basis but not to the unqualified through reservations of any sort, to bring the laurels and also to gain benefits for the nation. Everyone has kind heart towards the physically challenged. It is also necessary that all kind of concessions and considerations be provided to such. However, it would be foolish to argue to give reservations for such to participate in the Olympics to represent the country. All the concerned should think, will such act bring any glory to the country or to the individual in such case? Therefore reservations are required per say. But it is only to those really necessary and for appropriate vacancies, however, only to those economically backward and certainly not again through caste basis. In fact, the low caste people still remain economically backward. Therefore they will continue to get the reservations along with others of similar status. However we can see the day with no ill casteism at all in the society and treating equally one and all along with the prospering society and advancing nation.10. குலமெனும் குழுமம் குடிகட்கு வேண்டின்
      நலமெனும் குணமல்ல பிற.


      குலமெனும் குழுமம் குடிகட்கு வேண்டின்
   
  நலமெனும் குணம்; அல்ல பிற.

பொருளுரை: குழும மனப்பாங்கு கொண்ட மனிதருக்குக் குலமெனும் அமைப்புத் தேவைப்பட்டாலும் கூட, அஃது மனிதர்களின் குணத்தால் பகுக்கப்படுமாயின் நலமாகும்.

அதாவது அவரவர் குணங்களுக்கேற்ப, பண்பு நலனிற்கேற்ப குழுமத்தை அமைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் குலமென்னும் குழுமமானது வழித்தோன்றல் குழுமமோ அன்றில் பிற குழுமக் காரணங்களுக்காகவோ அல்ல என்பதாம். ஆதலின் இதிலிருந்து குலம் என்னும் சாதிப் பகுப்பு ஒழிதல் அவசியமாக இருப்பினும் கூட குழுமங்கள் தேவைப்படின் அவை அவரவர் குண நலனுக்கு உரித்த குழுமத்தைத் தேர்ந்து கொள்ளலாம் என்பது தெளிவு. ஆதலின் தற்போதுள்ள அமைப்பிலுள்ள குலமென்னும் சாதிக் குழுமத்தை வேறு காரணங்களுக்காக் கூட்டினால் அஃது சட்டப்படி குற்றம் என்றும் செய்வதே நல்லது.

If groups are necessary in the social life for some sake for the people , it is good to make based on their characteristics of quality and not by any other criteria.

The grouping of casteism by any other means is bad is the imbibed meaning here. Therefore it would be only wiser to treat any such grouping for any other reasons especially in the name of existing casteism as illegal.***

4 comments:

 1. An Excellent article......thank you very much......

  ReplyDelete
 2. அற்புதமான முயற்சி!
  தொடருங்கள்.


  அன்புடன்,
  ஆரண்ய நிவாஸ்
  ஆர்.ராமமூர்த்தி
  http://keerthananjali.blogspot.com/

  ReplyDelete
 3. @ஆர். ராமமூர்த்தி.

  நன்றி நண்பரே. நிச்சயமாக.

  ReplyDelete